Privacybeleid

Brick-Hulpverlening is een kleinschalige organisatie die kinderen, jongeren en gezinnen ambulante begeleiding biedt bij het opgroeien en opvoeden. Wij respecteren de privacy van onze cliënten en hun betrokkenen en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, kunt u hieronder lezen.

Persoonsgegevens

Brick-Hulpverlening hanteert de volgende uitgangspunten als het gaat over de wijze waarop u als cliënt, ouder(s) en/of verzorger(s) betrokken bent bij de hulpverlening en inzage heeft in uw cliëntdossier. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke situatie, eigen wensen en de leeftijd.

  • Bij kinderen jonger dan 12 jaar spelen de ouders een actieve rol in de hulpverlening en hebben zij het recht om toestemming te geven voor het delen van informatie en inzage in het dossier;
  • Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn zowel de ouder(s) als het kind actief betrokken bij de hulpverlening. Dit betekent dat de beslissingen over de geboden hulp, het delen van informatie en inzage in het dossier samen genomen worden;
  • Bij jongeren van 16 t/m 18 jaar heeft de jongere het zelfstandig recht en mogen beslissingen over het krijgen van hulp zelf genomen worden. Ouder(s) hebben alleen recht op informatie en inzage in het dossier als de jongere hier toestemming voor geeft.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de aan ons verschafte informatie. Hierbij leven wij de wetgeving na zoals deze vastgelegd is in onder andere de Jeugdwet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Burgerlijk Wetboek. Brick-Hulpverlening houdt wijzigingen in de wet- en regelgeving bij.

De betrokken hulpverlener(s) van Brick-Hulpverlening, welke direct betrokken zijn bij de hulp, hebben toegang tot het dossier en mogen informatie onderling delen. De voorwaarde is dat dit enkel informatie is die belangrijk is voor de geboden hulp. Deze regel geldt ook voor het delen van informatie met een eventuele betrokken (gezins-)voogd.

Wanneer andere hulpverleners ons tot informatie verzoeken, zullen wij deze niet zomaar verstrekken. Wij vragen hiervoor (schriftelijke) toestemming aan de cliënt. Andersom hanteren wij dezelfde regel. Wanneer hulpverleners van Brick-Hulpverlening informatie willen opvragen bij derden, zal hier eerst (schriftelijke) toestemming voor worden gevraagd.

Meldcode en beroepsgeheim

De wettelijke meldrechten bieden professionals met een beroepsgeheim het wettelijk recht om, ondanks hun beroepsgeheim, toch een melding te doen of informatie te verstrekken zonder toestemming van hun cliënt. De vijf stappen van de meldcode zorgen ervoor dat professionals zorgvuldig omgaan met het gebruik van de meldrechten. Zo moeten er bij zorgelijke signalen eerst intern of extern advies gevraagd worden en een gesprek met de cliënt worden gevoerd, voordat er afgewogen wordt of het noodzakelijk is een melding te doen.

Registratie

Van elke cliënt die ambulante ondersteuning ontvangt van Brick-Hulpverlening, wordt een dossier gemaakt. Dit gebeurt digitaal in ons ECD. In het dossier zullen de persoonsgegevens, de doelen en gegevens over de geboden hulp worden opgenomen.

Daarnaast is er de wettelijke verplichting tot registratie. Dit betekent dat wij een registratie bijhouden van de persoonsgegevens. Deze gegevens worden in ‘anonieme’ vorm bijgehouden (d.w.z. zonder naam van de cliënt) om periodieke overzichten (aan gemeentes, ministerie VWS en het CBS) te kunnen maken van alle hulpverlening die binnenkomt bij Brick-Hulpverlening.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Een dossier wordt bewaard voor een periode van 20 jaren. Dit is de termijn welke opgenomen is in de Jeugdwet. De 20 jaren gaan in op het moment dat de hulp is afgesloten. Als de hulpverlening is afgesloten en de wens is dat het dossier niet voor een periode van 20 jaren bewaard wordt, dan kan er gevraagd worden het dossier te vernietigen. Wanneer dit het geval is, dient het dossier binnen drie maanden vernietigd te worden. Brick-Hulpverlening kan weigeren om het dossier te vernietigen als er sprake is geweest van gedwongen jeugdzorg (jeugdbescherming), jeugdreclassering óf als de informatie van groot belang is voor anderen (bijvoorbeeld voor hulpverlening in de persoonlijke kring).

Wijzigingen in dit privacy-beleid Wij behouden ons recht om dit privacy-beleid aan te passen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd. Wij bevelen dan ook aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.